Regulamin

§ 1. Definicje

- Serwis – portal internetowy umożliwiający kupno/sprzedaż/wymianę lub przekazanie przedmiotów przez Użytkowników innym Użytkownikom Serwisu.
- Kupujący – osoba fizyczna/prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Transakcji ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu.
- Sprzedający – osoba fizyczna/prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Transakcji z Kupującym za pośrednictwem Serwisu.
- Użytkownik – osoba fizyczna/prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w danym czasie i miejscu z funkcjonalności Serwisu.
- Konto – jest to profil Użytkownika powiązany z jego danymi osobowymi i kontaktowymi.
- Rejestracja – utworzenie Konta przez Użytkownika przy pomocy jego danych oraz Loginu i hasła.
- Login/Nazwa Użytkownika – Jest to ciąg liter/cyfr i znaków specjalnych nadawanych przez Użytkownika w celu późniejszego logowania się do Serwisu.
- Kredyty – to wirtualna waluta, oznaczona jako „kredyty” i/lub „Ƶ kredyty” i/lub „Ƶ”, stworzona na potrzeby Serwisu, za pośrednictwem której jest możliwość Promowania Ogłoszeń.
- Kategorie – tematyczny zbiór Ogłoszeń, który może dzielić się na bardziej szczegółowe zbiory zwane podkategoriami.
- Ogłoszenie – za Ogłoszenie rozumie się towar, ofertę pracy lub ofertę usługi szczegółowo opisanej oraz zaoferowanej przez Sprzedającego i zmieszczonej w Serwisie.
- Promowanie – odpłatna możliwość promowania/wyróżniania Ogłoszenia za pośrednictwem Ƶ Kredytów.
- Przedmiot – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego.
- Regulamin – niniejszy Regulamin, który obowiązuje w momencie jego publikacji. W przypadku aktualizacji Regulaminu, wchodzi w życie w chwili opublikowania.
- Transakcja – jest to każda umowa kupna/sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym kupowania, sprzedawania, Rejestracji, zamieszczania Ogłoszeń oraz Promowania tych Ogłoszeń reguluje niniejszy Regulamin.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego przestrzegania w sposób obligatoryjny.
 3. ZaHajsik.pl jest miejscem wymiany informacji dotyczącej rzeczy i przedmiotów.
 4. Serwis jest przeznaczony do celów handlowych, zwierania Transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy Użytkownikami.
 5. Serwis dokłada wszelkich starań, by umożliwić Użytkownikom łatwą komunikację w celu zwarcia Transakcji.
 6. Użytkownik Serwisu oświadcza, że nie będzie w sposób korzystał z Serwisu w sposób zabroniony polskim prawem, jak również rozsyłać lub umieszczać w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu).
 7. Serwis Zahajsik.pl oraz jego właściciel nie jest stroną Transakcji.
 8. Serwis Zahajsik.pl umożliwia:
 9. a) zawieranie Transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
 10. b) publikowanie Ogłoszeń bezpłatnych,
 11. c) płatne Promowanie Ogłoszeń za pośrednictwem Kredytów,
 12. d) zakładanie Konta Użytkownika,
 13. e) przeglądania treści Serwisu,
 14. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności oraz treści Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie witryn w sieci Internet, połączenia internetowego oraz włączoną obsługę tzw. Ciasteczek („plików Cookies”) oraz skryptów JavaScript.
 15. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonalności, w tym szczególnie niewykorzystywania oprogramowania czy innych urządzeń mogących zakłócić lub zniszczyć w pewnym stopniu, bądź w całości funkcjonowanie Serwisu. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego w tym wszelkich Ustaw oraz niniejszego Regulaminu.
 16. Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi jedyną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa polskiego obowiązującego na ternie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również za naruszenie niniejszego Regulaminu,
 17. W przypadku wykrycia naruszenia prawa lub Regulaminu, Serwis ma prawo do usunięcia wszelkich Ogłoszeń Użytkownika oraz zablokowania Konta Użytkownika w sposób permanentny.

 

§ 3. Zakładanie konta w serwisie

 1. Każdy Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu powinien założyć Konto Użytkownika (zarejestrować się) i być zalogowanym na założone Konto, dzięki któremu będzie mógł:
 2. a) publikować Ogłoszenia,
 3. b) zarządzać opublikowanymi Ogłoszeniami,
 4. c) Promować Ogłoszenia,
 5. d) nabywać kredyty do Promowania Ogłoszeń,
 6. Za Użytkownika zakładającego Konto w Serwisie uznaje się osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, osobę prawną, bądź podmiot bez osobowości prawnej.
 7. Dopuszczone jest również zakładanie Konta przez Użytkownika będącego osobą fizyczną niepełnoletnią, która nie ukończyła 18 roku życia, jednakże ukończyła 13 rok życia. Jednakże z zastrzeżeniem, że wszelkie czynności, które osoba niepełnoletnia wykonuje w Serwisie są zgodne z przepisami polskiego prawa oraz posiadają zgodę opiekuna prawnego.
 8. Do założenia Konta w Serwisie wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności aktywnego adresu email,
 9. Założenie Konta możliwe jest poprzez Rejestrację w Serwisie pod linkiem oraz bezpośrednio podczas zamieszczania Ogłoszenia.
 10. Adres email podany podczas zakładania Konta służyć będzie do:
 11. a) Pierwszej i jednorazowej aktywacji Konta poprzez wysłanie linku aktywacyjnego do nowego Użytkownika, w celu potwierdzenia adresu email,
 12. b) podczas pierwszej aktywacji Konta na adres email zostanie również wysłany link do aktualnego Regulaminu, który obowiązywał w dniu zakładania Konta,
 13. b) komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem,
 14. c) komunikacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu w celu zawarcia Transakcji,
 15. Serwis Zahajsik.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób opisany w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Plików Cookies.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 17. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 18. W przypadku stwierdzenia braku aktywności na Koncie Użytkownika w ciągu 36 miesięcy, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika.
 19. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta, w tym przypadku Użytkownik musi napisać do Serwisu email na adres info@zahajsik.pl z prośbą o usunięcie Konta. Konto może zostać usunięte jedynie w przypadku, gdy prośba o usunięcie zostanie wysłana z adresu email odpowiadającemu adresowi przypisanemu do Konta.

 

§ 4. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest możliwe tylko i wyłącznie przez Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż Ogłoszenia są dodawane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Transakcji umowy kupna/sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującym prawem polskim oraz nie naruszać w żaden sposób dóbr osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszeń prawa lub godzących w dobro Serwisu lub osób trzecich, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, zblokowania na określony czas Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku, gdyby Ogłoszenie było Promowane lub na Koncie Użytkownika były inne Ogłoszenia Promowane Serwis stosuje zapis opisany w § 7 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia jest możliwe jedynie poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w Serwisie Zahajsik.pl
 5. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie Zahajsik.pl powinny posiadać:
 6. a) dokładny opis Towaru lub Usługi,
 7. b) miejscowość, w której sprzedawany Towar lub Usługa się znajduje,
 8. c) dane kontaktowe umożliwiające kontakt ze Sprzedającym w celu doprowadzenia do zawarcia Transakcji,
 9. d) w sytuacjach niezbędnych również numer telefonu Sprzedającego.
 10. Zabrania się publikowania Ogłoszeń o tej samej treści, materiałach graficznych, zdjęciach lub materiałach wideo w więcej niż jednej Kategorii.
 11. Ogłoszenia publikowane w Serwisie, a w szczególności ich treści takie jak tekst, materiały graficzne, w tym zdjęcia czy materiały wideo podlegają ochronie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, jak również praw własności przemysłowej Serwisu, Sprzedawców lub osób trzecich.
 12. Niedozwolone jest jakiekolwiek wykorzystywanie treści Serwisu w tym treści Ogłoszeń oraz przetwarzanie danych i wszelkich informacji zawartych w Serwisie w celu dalszego ich udostępniania osobom trzecim, bez pisemnej i nie odwołanej zgody osób uprawnionych.
 13. Dopuszcza się udostępnianie Ogłoszeń w sieci Internet na innych portalach internetowych w tym społecznych takich jak np. Facebook, Twitter jedynie w formie kopiowania linku kierującego bezpośrednio do Ogłoszenia lub do strony głównej Serwisu.
 14. W Ogłoszeniach zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek skryptów, kodów lub innego oprogramowania mogącego zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub prowadzić do zniszczenia lub innego niepożądanego funkcjonowania Serwisu, w sposób ciągły lub czasowy oraz powodować inne niezgodne z polskim prawem działania czy też powodować skutki niepożądane. W tym również nie dozwolone jest umieszczanie linków do stron innych niż serwis YouTube z zamieszczonym materiałem wideo.
 15. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie powinny być przypasowane do odpowiedniej Kategorii oraz Podkategorii, w szczególności oferty Pracy oraz oferty Usług firm lub osób prywatnych winny być umieszczone w odpowiednich Kategoriach odpowiednio „Praca”/szczegółowa podkategoria oraz „Firmy i Usługi”/szczegółowa podkategoria.
 16. Zabrania się umieszczania Ogłoszeń fikcyjnych Towarów lub Usług, w tym również ofert Pracy.
 17. Zabrania się umieszczania w treści Ogłoszenia w szczególności w tekście, materiałach graficznych, zdjęciach czy materiałach wideo reklam i promocji, w szczególności innych Serwisów sprzedażowych, aukcyjnych, ogłoszeniowych czy innych stron internetowych za pośrednictwem, których można sprzedawać lub nabywać Towary/Usługi/oferty Pracy.
 18. Zabrania się umieszczania w treści Ogłoszenia w szczególności w tekście, materiałach graficznych, zdjęciach czy materiałach wideo znaków graficznych, w tym logotypów, objętych prawami autorskimi, a na które Użytkownik nie uzyskał pozwolenia rozporządzania nimi od odpowiednich osób trzecich.
 19. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiegokolwiek Ogłoszenia bez informowania o tym Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że treści Ogłoszenia są niezgodne z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.
 20. Serwis zachowuje prawo do przeniesienia wygasłych Ogłoszeń do Kategorii Archiwum w celu zarchiwizowania Ogłoszenia, ale zachowania go w swojej bazie danych.

 

§ 5. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Użytkownik oświadcza, że publikowane treści Ogłoszenia w tym tekst, materiały graficzne, zdjęcia i materiały wideo są jego własnością lub posiada prawo do rozporządzania nimi
 2. Użytkownik oświadcza, że przedmioty/towary lub usługi oferowane w Serwisie za pomocą Ogłoszenia są zgodne z obowiązującym polskim prawem, jak również posiada wyłączne prawo lub ma zgodę właściciela do rozporządzania nimi.
 3. Użytkownik posiada pełną i niezbywalną odpowiedzialność karną za zamieszczone w Serwisie treści Ogłoszenia w tym tekst, materiały graficzne, zdjęcia i materiały wideo.
 4. Użytkownikowi zabrania się posługiwania danymi osobowymi fikcyjnymi, zmyślonymi lub innymi danymi osób trzecich.
 5. Użytkownik posiada pełną i niezbywalną odpowiedzialność za zamieszczone treści, które mogłyby narazić Serwis lub właściciela Serwisu na straty materialne lub niematerialne. W przypadku naruszenia prawa Serwis w tym jego właściciel może wystąpić na drogę postępowania prawnego w celu zadośćuczynienia, co jednocześnie nie zwalnia Serwisu w tym jego właściciela z dochodzenia jego praw przed sądem odpowiednim dla siedziby właściciela Serwisu wobec Użytkownika, który dopuścił się złamania obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik zobligowany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia w przypadku, gdy oferowany Towar został sprzedany, Usługa straciła ważność lub Oferta Pracy jest już nieaktualna.
 7. W przypadku zamieszczania Ogłoszeń sprzedaży dotyczących Zwierząt, w tym w szczególności Ogłoszenia sprzedaży psów i kotów niezbędne jest podanie w treści Ogłoszenia przedstawiciela zarejestrowanego hodowcy rasowych psów lub kotów, dodatkowo każdy pies lub kot sprzedawany za pośrednictwem Zahajsik.pl musi posiadać rodowód. W innym wypadku Serwis może usunąć Ogłoszenie w trybie natychmiastowym. Przed usunięciem właściciel Serwisu wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych, gdy nie przyniesie to skutku, Ogłoszenie zostanie usunięte.

 

§ 6. Odpowiedzialność serwisu

 1. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie Serwisu, w tym w szczególności logowanie Użytkowników do Konta, poprawne zamieszczanie Ogłoszeń w witrynie oraz za przerwy techniczne zapewniające poprawne działanie Serwisu.
 2. Serwis może prowadzić przerwy techniczne w godzinach nocnych (22.00 – 8.00) podczas, których dane funkcjonalności Serwisu lub usługi mogą być ograniczone lub niedostępne. W wyjątkowych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenie Serwisu w porach dziennych w przypadku wprowadzania dużych zmian w Serwisie lub awarii Serwisu.
 3. W przypadku wyłączenie lub awarii Serwisu na dłużej niż godziny nocne Serwis zobowiązuje się do przedłużenia emisji wszystkich Ogłoszeń oraz wykupionych Promowań o czas przez jaki dostęp do Serwisu i Ogłoszeń był ograniczony.
 4. W celu zachowania odpowiedniego działania Serwisu oraz porządku w Serwisie, właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeśli stwierdzi brak aktywności na danym Ogłoszeniu.
 5. Serwis oraz właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści w Ogłoszeniu, w tym tekst, materiały graficzne, zdjęcia czy materiały wideo. Jak również nie odpowiada za prawdziwość oraz wiarygodność Ogłoszeń, które zostały zamieszczone przez Użytkowników Serwisu.
 6. Serwis oraz właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za linki, hiperłącza lub inne odesłania do portali czy serwisów zewnętrznych, których Serwis osobiście nie umieścił, w szczególności linki, hiperłącza i odesłania w treści Ogłoszenia.
 7. Serwis oraz właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczenia w kodzie strony skryptów umożliwiających wydobywanie kryptowalut, dzięki czemu Serwis może obniżyć ilość wyświetlania reklam.
 8. Serwis oraz właściciel Serwisu zastrzega sobie pełne prawo do wykorzystania treści Ogłoszenia, w tym tekstu, materiałów graficznych, zdjęć oraz materiałów wideo w działaniach promocyjnych i do celów marketingowych Serwisu, właściciela Serwisu oraz Partnerów Serwisu.
 9. Serwis oraz właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów graficznych, w tym zdjęć z Ogłoszeń naruszających przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. Opłaty (promowanie Ogłoszeń)

 1. W Serwisie istnieję możliwość Promowania Ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia Promować można za pośrednictwem Kredytów, które są wirtualną walutą stworzoną na potrzeby Serwisu.
 3. Promowanie Ogłoszeń może mieć różne formy:

- Wyróżnienie Ogłoszenia w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Serwisu jako „Wyróżnione”,

- Umieszczanie Ogłoszenia na górze strony wyszukiwania dla danej Kategorii Ogłoszenia,

- Umieszczenie Ogłoszenia w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Serwisu lub podstronach Serwisu z wyraźnie oznaczonym miejscu jako „Polecane”,

- bezterminowe opublikowanie Ogłoszenia (maksymalny czas publikowania Ogłoszenia to 365 dni),

 1. Wszelkie działania Promowania w Serwisie są odpłatne za pośrednictwem Kredytów. Cena poszczególnego Promowania Ogłoszenia znajduje się w sekcji Promowania Ogłoszenia, w Edycji Ogłoszenia.
 2. Serwis oraz właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia pomimo jego Promowania, które jest niezgodne z przepisami prawa polskiego lub zapisami niniejszego Regulaminu, w wyniku czego godzi w dobre imię Serwisu lub właściciela Serwisu.
 3. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Promowanego lub blokady Konta Użytkownika za naruszenie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów Promowania Ogłoszenia.
 4. Użytkownik chcący Promować Ogłoszenie jest zobowiązany do zakupienia Kredytów udostępnianych przez Serwis Zahajsik.pl. Zakupione Kredyty nie podlegają zwrotowi.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, w tym jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu poszczególnych działów Serwisu, należy kierować na adres info@zahajsik.pl.
 2. Wiadomość reklamacyjna powinna zawierać Imię, Nazwisko, adres email przypisany do Konta Użytkownika, ID Ogłoszenia oraz dokładny opis reklamacji, wraz z żądaniem reklamacyjnym i uzasadnieniem reklamacji.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania Zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku, gdy zostanie stwierdzona nie wystarczająca ilość informacji potrzebnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, Serwis wezwie Użytkownika do uzupełnienia niezbędnych danych. W tym czasie bieg okresu rozpatrzenia Reklamacji zaczyna się od początku.
 4. Reklamacje, które są następstwem łamania zapisów niniejszego Regulaminu lub przepisów polskiego prawa nie będą rozpatrywane.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowana za pośrednictwem informacji zawartej na stronie Serwisu, Informacja będzie wyświetlana jedynie dla Użytkowników poprawnie zalogowanych do Konta, lub za pośrednictwem poczty email.
 3. Zmiana Regulaminu nastąpi najwcześniej po 7 dniach od poinformowania zalogowanych Użytkowników na swoje Konto chyba, że przepisy prawa polskiego stanowią inaczej.
 4. Do aktywnych Promowań Ogłoszeń przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się zapisy Regulaminu dotychczasowego.
 5. Serwis oraz właściciel Serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do rozporządzania treściami, materiałami graficznymi, zdjęciami oraz materiałami wideo zawartymi w Ogłoszeniach.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych i potencjalnych klientów Portalu Zahajsik.pl, a także Użytkowników serwisu www.zahajsik.pl jest
Zahajsik.pl email: info@zahajsik.pl

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: info@zahajsik.pl

3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@zahajsik.pl

4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Spółkę wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

5. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

Świadczenia usługi składania kolejnych zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.zahajsik.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
Sprzedaży lub rezerwacji produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
Kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług lub w związku z pytaniami, które użytkownik przesłał do Spółki.
Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług,
Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
Księgowych i podatkowych,
Gwarancyjnych, rękojmii,
Stosowne dane związane z wykonaniem odpowiedniej umowy przetwarzamy również ze względu na czas przedawnienia roszczeń,
Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego
6. Wykorzystujemy szereg informacji o Użytkownikach w celach analizy naszych działań sprzedażowych i marketingowych, które są pseudonimizowane, tak, byśmy nie mogli rozróżnić poszczególnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług Google Analytics, Google Serach Console, Google Adwords.

7. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. O udostępnieniu danych niewymaganych (np. daty urodzenia) decyduje Użytkownik serwisu.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (za wyjątkiem warunków czasu przechowywania danych opisanych w pkt. 5). Dane są także przechowywane aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe zostaną usunięte na Państwa życzenie – prosimy zgłaszać to do naszych handlowców bądź do Inspektora Ochrony Danych pod email: info@zahajsik.pl. Ponadto dane są pseudonimizowane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

9. IP Użytkowników naszej strony internetowej są zbierane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w serwisach Google, sieci reklamowej Google, Facebook, reklam w poczcie elektronicznej G-mail. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o wyłączenie w swojej przeglądarce internetowej zapisywania plików Cookies.

10. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Spółki, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy oraz dostarczać towary.

11. Odbiorcami danych osobowych będą:

Pracownicy Spółki
Dostawcy i administratorzy programu księgowego
Firmy świadczące usługi dostawy zamówionych produktów,
Banki i firmy za pomocą których można dokonać przelewu na rachunki naszej Spółki,
Współpracujący z nami przedstawiciele firm informatycznych i marketingowych, którzy wykonują usługi pomocy technicznej dla Użytkowników naszych sklepów internetowych oraz każdy Użytkownik serwisu chcący nabyć lub zbyć swój przedmiot, bądź usługę.
12. Każdemu Użytkownikowi naszej strony internetowej oraz naszemu Klientowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe do zrealizowania sprzedaży bądź usługi, która wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możemy „usunąć” te dane dopiero po wykonaniu zleconej czynności.

13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).

14 Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych